© 2014-2015 | Minden jog védve Powered by arabforditas.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. A szabályzat hatálya

Jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az arabforditas.com mindenkori fordításaira ill. tolmácsolásaira és ehhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A fordító fenntartja a jogát, és egyben kötelezettséget vállal, hogy adatvédelmi politikáját és egyben jelen Szabályzat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, továbbá a fordításai változása esetén annak megfelelően, egyoldalúan módosí­tsa. A Szabályzat módosí­tásáról a Fordító a módosí­tás hatálybalépését megelőzően oly módon értesí­ti ügyfelét, hogy a változásokat legalább a változás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenö) nappal emailt küld az ügyfél megadott email cí­mére.

2. Az ügyfél

Az ügyfél a Fordító mindenkori szolgáltatásait igénybe vevő természetes vagy jogi személy, aki a Weboldalon keresztül és/vagy e-mailen kapcsolatba lép a Fordítóval.

3. A szolgáltatás célja

A szolgáltatás (fordítás vagy tolmácsolás) végzése , amennyiben az ügyfél a megállpodott feltételeknek határidőben eleget tesz a Fordító.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatások ténylegesen igénybe vehetők legyenek, az igénybe vevő ügyfél által megadott adatok egymáshoz rendelése által, valamint az adatkezelés célja a jelentkezett és esetleges megbízási szerződést kötő ügyfelek azonosí­tása az alábbiak szerint:

  • a jelentkezés során megadott email cí­m a kapcsolattartást,
  • az email cí­m (a szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlen alapinformációk),
  • a természetes személy ügyfél neve,lakcí­me, levelezési cí­me, telefonszáma a megbízás szerződésköéshez szükséges azonosí­tást (a telefonszám a szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlen alapinformáció).

A jelentkezés során csak olyan adatot lehet kérni az ügyféltől (érintettől), amely a szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A jelentkezés során megadott adatokban bekövetkezett változások esetén az ügyfél a változást követő 5 (öt) napon belül helyes adatait köteles a Fordítónak megadni. Az ügyfél (érintett) a jelentkezésével hozzájárulását adja a munkavégzéshez esetleges adatainak tárolására , valamint a Fordító jelen Szabályzatának (adatvédelmi politikájának) megfelelő kezelésére (erős titkosított állapotban tárolja az adatokat tartalmazó dokumentumokat). Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatokat a Fordító a szolgáltatásai igénybevétele céljából, az ügyfél által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei közöt használja fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel.

5. A kezelt adatok köre

Az ügyfél megadja email cí­mét és esetleges cég/személyes adatait. Az ügyfél által megadott adatok egyikét sem láthatja más ügyfél.

6. Az adatok Fordító általi felhasználása

A Fordító az ügyfél által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás igénybevétele során történő azonosí­tás, a szolgáltatással összefüggő egyéb műveletek, valamint esetleges számlázás céljából használja fel. Az ügyfél jelentkezés során adott hozzájárulására tekintettel a Fordító jogosult arra, hogy az ügyfél jelentkezés, szerződéskötés során megadott adatait, azaz a kezelt adatokat a szolgáltatások nyújtásával, a szolgáltatások igénybevételével összefüggésben harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegye, átadja, és továbbí­tsa, összekapcsolja más adatkezeléssel, valamint harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbí­tsa, ha a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosí­tott a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Tevékenysége során a Fordító technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakí­tásával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. A Fordító az adatbiztonság teljes körű figyelembe vétele mellett jár el és meggyőződik arról, hogy azon személyek, akik számára az adattovábbí­tás történik az adatokat megfelelő biztonsági feltételek mellett kezelik. Az ügyfél jelentkezés során adott hozzájárulására tekintettel a jelentkezés, szerződésköés során megadott adatokat.

7. Az ügyfelek jogai, a magánszféra védelme

Az ügyfélnek jogában áll, hogy adatait helyesbí­tse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbí­thető adatok helyesbí­tését a Fordítótól kérje. Az ügyfél joga, hogy az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyes adatainak törlését vagy zárolását kérje, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az ügyfél tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A Fordító nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az ügyfél az adatai védelméről nem megfelelő csatornán keresztül lett ismerve (az email nem megfelelően titkosított rendszer könnyű feltörésének tényét figyelembe véve) vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

8. Adatbiztonság

A Fordító (valamint a szerverhálózat üzemeltetője és az adatfeldolgozó) tekintettel a technika mindenkori fejlettségére, az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbí­tás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisí­tés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen ezzel szolgálva az adatbiztonságot. A személyes adatok kezelése során a Fordító biztosí­tja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi használatának megakadályozását ;annak ellenőrizhetőségét és megállapí­thatóságát a titkosítási technikák alkalmazásával .

9. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az ügyfél nem kér hosszabbítást 30 napon túl, az általa lefordított valamint a forrás nyelvű dokumentumok megsemmitésre kerülnek. A megsemisétés úgy történik, hogy a fordításban használt számítógépben tárolt dokumentumokat törli az esetlges belső e-mail levelezőben található dokumentomuk (csatolmányként) törli, illetve Fordító jogos érdekének érvényesí­tése céljából a mindenkori hatályos jogszabályok (különösen, de nem kizárólagosan az Art. és a Számv. tv.) szerinti határidők leteltét követően 30 (harminc) napon belül törli. Figyelembe kell venni , hogy a fordító az e-mail szolgáltató szerverében található lefordítandó dokumentumokért nem felel.

10. Az ügyfél felelőssége

Az ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más ügyfelek érdekeit sérti. Valamennyi ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Fordító érdekeit sérti. Ezen belül az ügyfél köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a Fordító üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. Az ügyfél nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni. A Fordító fenntartja magának a jogot arra, hogy ne működjen tovább együtt ilyen ügyféllel.

11. A Fordító felelőssége, szavatosság kizárása

A Fordító vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz az ügyfelek adatainak biztonságának biztosí­tása érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosí­tványait (Szabályzat, szolgáltatások megváltoztatása, ügyfelekkel szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást az ügyfelek igényeinek megfelelően alakí­tsa. A Fordító az ügyfelek magatartásáért felelősséget nem vállal. A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Fordító szolgáltatás igénybevételéből adódó felelősségét, amely a polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

11.Jogérvényesí­tés

Az ügyfelek adatkezeléssel, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Fordítóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az ügyfél személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bí­rósághoz fordulhat. A bí­róság az ügyben soron kí­vül jár el. A per az ügyfél választása szerint megindí­tható mind a Fordító székhelye, mind az ügyfél (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bí­róság előtt is. ügyfél panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.